Aktualności

Walne Zebranie Przedstawicieli

Dnia 29.06.2018, w Kole miało miejsce Walne Zebranie Przedstawicieli OSM w Kole. Otworzył je przewodniczący rady nadzorczej Edmund Junkiert, który po przywitaniu delegatów i zaproszonych gości udzielił głosu Prezesowi Zakładu Czesławowi Cieślakowi. W swoim wystąpieniu podkreślił on,że ubiegły rok okazał się bardzo korzystny.Zarówno cena mleka w skupie,jak i ilość przerobionego surowca,osiągnęły swoje rekordy.Dają on stabilizację ekonomiczną i pozwalają na prowadzenie kolejnych modernizacji, na które wydano ponad 22 mln złotych.Podkreślił też,że kończąca swoja kadencję rada nadzorcza potrafiła wypracować niezbędny kompromis, tak ważny dla prowadzenia Zakładu. Z kolei jej przewodniczący Edmund Junkiert przedstawił główne zagadnienia,którymi zajmowała się rada podczas swojej kadencji. Należały do nich m.in. :-analiza i przyjęcie planów inwestycyjnych i remontów na rok 2017,-analiza i ocena bieżących kosztów i przychodów spółdzielni czy tez analiza cen skupu mleka. Podkreślił on także ,że ubiegły rok rok był dobry dla dostawców -członków Spółdzielni,którzy otrzymywali wysoką cenę za dostarczony surowiec,jak i samego Zakładu ,który wypracował ponad 20 mln zysk,realizując jednocześnie założone inwestycje.Następnym punktem obrad było pożegnanie,odchodzącego na emeryturę Ryszarda Pilarskiego -wieloletniego prezesa Laboratorium Oceny Mleka w Kole.

Następnie rozpoczęła się dyskusja podczas, której zaproszeni goście wypowiadali się na bieżące,ważne dla Zakładu tematy.Poseł PiS Leszek Galemba stwierdził,że kolska spółdzielnia jest wizytówką nie tylko naszego regionu,ale całej Wielkopolski.Następny mówca -Zdzisław Kurkiewicz zwrócił uwagę na problem,który dotyka region-jest to olbrzymi deficyt wody.Z kolei Waldemar Broś stwierdził,że spółdzielnia kolska nabiera rozpędu jak przysłowiowe koło,które wymyślone już dawno temu i to koło kręci się coraz lepiej.Dalszym punktem obrad było udzielenie absolutorium zarządowi. W tajnym głosowaniu niemal jednogłośnie udzielono absolutorium prezesowi Czesławowi Cieślakowi, jak i zastępcy Tadeuszowi Malczykowi.Wybrano też nową 22-osobową radę nadzorczą , na której czele stanął ponownie Edmund Junkiert. Za udzielone absolutorium i co za tym idzie zaufanie podziękował delegatom prezes Czesław Cieślak -będziemy pracowali jak dotychczas, a może nawet jeszcze więcej,bo obowiązków sobie dokładamy skonstatował.

Ostatni z zaproszonych gości,marszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski gratulował podjęcia bardzo ważnej dla rozwoju kolskiego zakładu decyzji o przyłączeniu konińskiej mleczarni.Uchwałą bowiem Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli podjęto decyzję o przyłączeniu OSM "Mona" w Koninie. Nastąpi ono z końcem III kwartału przyszłego roku, jednakże przyjęcie tej uchwały ostatecznie oznacza,że zarazem rada i zarząd kolskiego zakładu przejmują pełnię władzy i odpowiedzialności za koniński zakład.