„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole - Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego ”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 37 634,53 ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 53/100). Operacja mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
  • zapoznanie się uczestników imprezy z folklorem i z tradycyjnym wyrobem masła,
  • uczestnicy imprezy wejdą w posiadanie wiedzy na tematy związane ze zdrowym stylem życia poprzez zdrowe odżywianie (degustacje produktów, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych),
  • wykorzystanie wiedzy, którą uzyskają uczestnicy imprezy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych przy działaniach Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020,
  • rozwój współpracy regionalnej pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi regionu Wielkopolska-uczestnikami operacji,
  • rozwój świadomej produkcji mleka i hodowli krów.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.