Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole - Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 16 989,90 zł. Operacja mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: -rozwój współpracy regionalnej pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi z Wielkopolski - wykorzystanie wiedzy, którą uzyskają uczestnicy imprezy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych przy działaniach Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020 - rozwój świadomej produkcji mleka i hodowli krów

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.