RODO

Od 25.05.2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w przypadku przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole z siedzibą w Kole ul. Towarowej 6, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu – Czesława Cieślaka Z-cę Prezesa Zarządu – Tadeusza Malczyka.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych . Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Agnieszka Marciniak, dane kontaktowe Inspektora tel. 63 26 28 900 ,e-mail: a.marciniak@osmkolo.pl; adres pocztowy: ul. Towarowa 6, 62-600 Koło.
 3. Osoba, której dane osobowe dotyczą są przetwarzane przez OSM w Kole oraz Oddziały w Grodkowie, Ostrowie Wielkopolskim i Koninie posiada uprawnienia:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 4. Zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzkiem udzielania odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej, wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby OSM w Kole, z dopiskiem: Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a profilowanie polega na przygotowaniu dla Państwa najlepszej oferty.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do celów zawarcia i wykonania umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań. Okres przedawnienia wzajemnych roszczeń właściwy dla rodzaju zawartej umowy.