Jednogłośne absolutorium dla Zarządu OSM w Kole podczas Zebrania Przedstawicieli

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu OSM w Kole podczas Zebrania Przedstawicieli

Dnia 25 września 2020 r. odbyło się tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Zebrani delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności kierownictwa Mleczarni, podjęli szereg ważnych uchwał, a przede wszystkim jednogłośnie udzielili absolutorium za 2019 rok Zarządowi spółdzielni: Prezesowi Panu Czesławowi Cieślakowi i Zastępcy Prezesa Panu Tadeuszowi Malczykowi, tym samym akceptując i wyrażając swoje poparcie dla działań Zarządu OSM w Kole i kierunków rozwoju kolskiej Mleczarni.

Zebranie otworzył oraz powitał przybyłych delegatów, pracowników i gości Pan Edmund Junkiert – Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM w Kole. Wśród gości znaleźli się nieliczni w tym roku, ze względu na stan epidemii, zaproszeni goście: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego, Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Pan Waldemar Broś, Pan Jan Dworniak – Prezes Centrum Badań Audytorskich oraz Pan Krzysztof Wróblewski – Redaktor Naczelni „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Na początku dokonano wyboru władz zebrania: przewodniczącym został Pan Krzysztof Michalak, sekretarzem Pan Jan Rybicki, a asesorami – Pan Jacek Król i Pan Wojciech Andrzejewski. W skład Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej weszli: Pani Barbara Frątczak, Pan Andrzej Betlej, Pan Henryk Krygier, Pan Mariusz Szewczyk oraz Pan Marian Adamski. W wyniku głosowania Komisję Wnioskową stworzyli: Pani Małgorzata Janusz-Franków, Pan Andrzej Małecki i Pan Andrzej Zalewski, a w skład Komisji Wyborczej weszli: Pan Stanisław Kosmala, Pan Dariusz Witczak i Pan Marcin Piguła.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole za 2019 rok przedstawił Prezes Zarządu Pan Czesław Cieślak. Obecni mogli się dowiedzieć dzięki temu, że m.in. w ubiegłym roku znacznie wzrósł skup mleka w stosunku do roku wcześniejszego. W 2019 roku OSM w Kole skupiła mleko od 2.941 dostawców. Teren skupu objął 169 gmin w 47 powiatach i 5 województwach. Łącznie dynamika skupu w latach 1996-2019 osiągnęła ponad 4-krotny wzrost. W roku ubiegłym OSM w Kole osiągnęła też rekordowy poziom produkcji w następujących grupach asortymentowych: masła, mleka w proszku i napoje mleczne, serki wiejskie i twarogi.

– W 2019 r. nasza spółdzielnia osiągnęła zysk netto w wysokości 6 mln 269 tys. zł. Za trzy miesiące skończy się 2020 rok zapowiadający się dużym spadkiem cen masła w porównaniu do lat poprzednich. Na szczęście, ceny mleka w proszku wyraźnie wzrosły – mówił Prezes – Pandemia, która przyszła do Polski w marcu, spowodowała wiele zawirowań zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Prowadzona przez naszą spółdzielnię ekspansja skupu przez przyjmowanie nowych dostawców, a także przejęć spółdzielni, doprowadziła do przekroczenia dziennego skupu w wysokości miliona litrów. Doprowadzenie do końca przejęcia od 1 października br. spółdzielni w Koninie, doprowadzi do kolejnych rekordów skupu. W najbliższej perspektywie możliwy jest przerób ok. 500 milionów litrów mleka rocznie, czyli około 1 mln 400 tys. litrów dziennie. W tym roku zwiększyliśmy też produkcję i sprzedaż wszystkich naszych wyrobów. (…) W 2019 r. praktycznie nie prowadziliśmy inwestycji. W bieżącym modernizujemy spółdzielnię w Ostrowie Wielkopolskim, instalując tam nowe linie produkcyjne. Rozbudowujemy tez magazyn chłodniczy w Kole. Myśląc o rozwoju spółdzielni musimy rozbudować zakład w Kole instalując tu nowe urządzenia do produkcji nowych wyrobów. To ambitne zamierzenia, lecz pozwolą na umocnienie pozycji rynkowej naszej spółdzielni.

W dalszej części obrad głos zabierał Pan Edmund Junkiert – Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM w Kole.
– W ubiegłym roku na terenie działalności OSM w Kole odbyło się 19 zebrań rejonowych, w których udział wzięło 772 członków spółdzielni i 116 dostawców. Oprócz spraw sprawozdawczych na zebraniach zgłoszono wiele wniosków, które zostały wnikliwie rozpatrzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej – mówił między innymi szef Rady.

W dyskusji, oprócz delegatów, głos zabierali również goście, w tym Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który wyraził duże zadowolenie z dobrego funkcjonowania OSM w Kole w czasie epidemii.

– Chciałbym pogratulować Zarządowi, Radzie i Pracownikom skutecznego działania na rzecz zakładu, a przede wszystkich producentów mleka. To dzięki wam producenci mleka należący do OSM w Kole w sposób drastyczny nie odczuli i nie odczuwają pandemii. Szczerze mogę powiedzieć, że jesteście dumą województwa wielkopolskiego – powiedział.

Delegaci podczas obrad jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności OSM w Kole za 2019 rok oraz także jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz w podobnym zgodnym tonie podjęli kilka innych uchwał. Kulminacją było tajne głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi spółdzielni za ubiegły rok. Tutaj również delegaci byli jednomyślni. Nikt nie był przeciwny ani nie wstrzymał się.

– Pragnę w swoim i Prezesa Tadeusza Malczyka imieniu serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium, jak i za taki jego wynik – powiedział po głosowaniu Prezes Zarządu Pan Czesław Cieślak Po 29 latach mojej pracy, po raz pierwszy Zarząd został obdarzony takim zaufaniem. Nawet jedna osoba nie była przeciw. Ten wynik to wielki zaszczyt dla mnie i Prezesa Malczyka. Ten wynik to efekt wieloletniej pracy w spółdzielni i kierowania jej pracami. Dopóki będę na tym stanowisku, to możecie być pewni, że spółdzielnia będzie miała zarówno dobre wyniki, jak i trwałą pozycję i perspektywę dalszego rozwoju. Jestem strażnikiem waszych interesów.

Fot: OSM w Kole oraz Pan red. Ireneusz Oleszczyński “Tygodnik Poradnik Rolniczy”