Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Kępnie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Kępnie

 

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości po byłym zakładzie produkcyjnym w Kępnie przy ulicy Poznańskiej 1

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana która obejmuje działki nr: 603/5, 602/6, 603/32, 601/2, 603/30, 743 , 745, 746 o łącznej powierzchni 2, 6059ha.
2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole (będącej spółdzielnią, która przejęła OSM w Kępnie w trybie art. 96-102 Prawa spółdzielczego) dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgi wieczyste o numerach: KZ1E/00041389/1 i KZ1E/00044937/9.
3. Cena wywoławcza: 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych) netto.
4. Brak zobowiązań i obciążeń nieruchomości.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu : w dniu 29.09.2021 r o godz. 11:00 w biurze Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 59.
6. Wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) najpóźniej w dniu 28.09.2021 r winno zostać wpłacone na konto Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole o nr: 21 1090 1203 0000 0000 2000 1653.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny. W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia umowy kupna- sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
8. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej:
– osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość,
– reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z KRS
9. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
10. OSM w Kole zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
11. Uprawnionymi do udzielania szczegółowych informacji dotyczącego ogłoszenia są: Szczęsna Barbara tel. 605 441 160