Informacje o realizacji strategii podatkowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

Informacje o realizacji strategii podatkowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

 

INFORMACJE O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ  OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W KOLE

 

 1. PODSTAWA PRAWNA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PODATKOWEJ.

 

 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole przy ul. Towarowej 6

wpis do KRS 0000041425 REGON 000439894 NIP 6660003433.

Przedmiotem prowadzonej działalności przez OSM w Kole jest:

– skup mleka

– przetwórstwo mleka na masło, mleko w proszku odtłuszczone i natłuszczone oraz galanteria

– działalność usługowa i handlowa wspierająca gospodarstwa rolne,

Informacje o realizacji strategii podatkowej OSM w Kole, której głównym celem działalności jest przetwórstwo mleka, została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art.27c ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj.DZU z 2021r poz. 1800 dalej ustawy o CIT z dn. 15 lutego 92 r).

 

 1. Podstawowym celem strategii podatkowej realizowanej przez OSM w Kole jest dążenie do zagwarantowania rzetelności i przejrzystości w realizacji obowiązków podatkowych ciążących na Spółdzielni i w efekcie zapewnienie kompletności i prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółdzielni.

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań aby rozliczenia podatkowe były dokonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a kwoty zobowiązań były w każdym przypadku ustalane na podstawie właściwych przepisów podatkowych, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem dokonywanych transakcji i zdarzeń gospodarczych.

Z zachowaniem powyższych wymogów Spółdzielnia realizuje ciążące na niej obowiązki podatkowe, w szczególności w zakresie ustalania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, terminowego i regularnego składania plików JPK, pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacania podatków lokalnych oraz monitorowania występowania schematów podatkowych i obowiązku ich raportowania.

Spółdzielnia dokonuje należytej staranności przy zapewnieniu prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym na bieżąco współpracuje z biegłym rewidentem, w przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnej co do skutków podatkowych Spółdzielni rozstrzygane są na bieżąco. W przypadku gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie konsekwencji podatkowych określonych działań bądź operacji, Spółdzielnia stosuje podejście, które minimalizuje ryzyko powstania zaległości podatkowych czy naruszenia przez Spółdzielnię innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

Kierownictwo OSM w Kole w pełni rozumie znaczenie zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych w Spółdzielni i w związku z tym nie podejmuje działań mogących narazić firmę na ryzyka podatkowe, jednocześnie dokładając starań – w szczególności poprzez bieżący dialog i wsparcie działu finansowo-księgowego, aby realizacja obowiązków podatkowych w Spółdzielni przebiegała zgodnie z zachowaniem odpowiednich standardów rzetelności i staranności oraz przejrzystości w kontaktach z organami podatkowymi.

 

 

 1. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ OSM W KOLE PROCEDURACH I PROCESACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO ICH WYKONANIA.

 

W związku ciążącymi na Spółdzielni obowiązkami podatkowymi, oraz w celu ich wykonania w OSM w Kole funkcjonują mniej lub bardziej sformalizowane procesy oraz procedury umożliwiające

zarządzanie wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające prawidłowe ich wykonanie, w szczególności w zakresie kalkulacji zobowiązań podatkowych, ich raportowania i terminowego regulowania.

Spółdzielnia stosuje procedury i procesy, które nie mają sformalizowanego charakteru, opierającego się na wieloletnim doświadczeniu i na bieżąco poszerzanej wiedzy pracowników księgowości oraz przyjęty przez ten personel sprawdzony schemat działań, ukierunkowany na zapewnieniu prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Nadzór nad właściwą realizacją tych procedur i procesów sprawowany jest przez osoby zatrudnione na stanowisku Głównego Księgowego oraz Zastępcy Głównego Księgowego. W dziale zatrudnieni są pracownicy uczestniczący w realizacji obowiązków podatkowych Spółdzielni, w oparciu o podział zadań, obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności wynikającej z przypisanych do danego pracownika obowiązków pracy.

Procesy związane z zarządzaniem wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające prawidłowe ich wykonywanie, działające w OSM w Kole opierające się na następujących zasadach:

 

 1. OSM w Kole nie angażuję się w sztuczne konstrukcje prawne tworzone w celu zmniejszenia obciążeń

podatkowych ani nie uczestniczy w konstrukcjach, które pozbawione są ekonomicznego uzasadnienia. Wszelkie podejmowane przedsięwzięcia motywowane są względami biznesowymi a nie podatkowymi.

 

 1. Spółdzielnia bardzo poważnie traktuje tzw. ryzyka podatkowe, czyli ryzyko działania z naruszeniem przepisów prawa podatkowego lub w sprzeczności z zasadami lub celami systemu podatkowego. Pomimo dochowania należytej staranności ryzyka takie mogą się pojawić ze względu na stopień skomplikowania przepisów podatkowych oraz ich częste zmiany. Aby te ryzyka zminimalizować (do zera) Spółdzielnia podejmuje takie kroki jak:

– nadzór (kontrola wewnętrzna) nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników Spółdzielni w ramach hierarchii służbowej;

– bieżące monitorowanie zmian w przepisach podatkowych;

– przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników działu finansowo-księgowego;

– nieustanne sprawdzanie we właściwych rejestrach i dokumentach status tzw. rolników ryczałtowych, aby mieć pewność czy to nadal rolnik ryczałtowy, czy już nie. Czynność ta podejmowana jest w celu uniknięcia ryzyka zakwestionowania odliczania podatku naliczonego VAT z tzw. faktur RR, wystawianych na okoliczność zakupu produktów rolnych;

– wprowadzenie w dziale finansowo-księgowym procedury należytej staranności w transakcjach z kontrahentami dokonującymi sprzedaży towarów i usług na rzecz OSM w Kole. Pracownik działu księgowości ma obowiązek zweryfikować kontrahenta pod tym względem czy jest to podatnik czynny i czy wskazany przez niego rachunek do zapłaty znajduje się na białej liście, jeśli nie to wysyła zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na druku ZAW-NR

– Spółdzielnia pilnuje obowiązku płacenia faktur za pomocą mechanizmu podzielonej płatności OSM każdorazowo analizuje, kiedy występują przypadki, gdy ta metoda płatności obowiązuje. W sytuacjach

niepewnych, budzących jakiekolwiek wątpliwości OSM zachowawczo dokonuje przelewu za pomocą mechanizmu podzielonej płatności;

– w przypadku stwierdzenia popełnionych błędów związanych z rozliczeniami podatkowymi  Spółdzielnia niezwłocznie po ich wykryciu podejmuje działania naprawcze ( złożenie korekty oraz ewentualna dopłata podatku wraz z odsetkami).

 

 1. Wszelkie raportowanie oraz składanie deklaracji podatkowych jest dokonywane terminowo.

 

 1. Strategia płatności zobowiązań podatkowych polega na terminowym płaceniu wszystkich podatków w prawidłowych wysokościach.

 

 1. Spółdzielnia korzysta ze wsparcia biegłego rewidenta w zakresie poprawnego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

 

III. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DOBROWOLNYCH FORM WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ORGANIZACJI SKARBOWEJ.

 

OSM w Kole nie korzysta z dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie ordynacji podatkowej.

Jednocześnie Spółdzielnia stara się na bieżąco wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące rozliczeń podatkowych poprzez bezpośredni kontakt z organami podatkowymi (jeśli istnieje taka konieczność) przez wyznaczone do realizacji zadań osoby, udzielając odpowiednim instytucją niezbędnych informacji.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH.

 

Spółdzielnia realizuje z należytą starannością wszystkie obowiązki podatkowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

W 2022 r. OSM w Kole nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  żadnej informacji o schematach podatkowych .

 

 1. INFORMACJA O OKREŚLONYCH TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ART.11aUST.1 PKT 4 USTAWY O CIT, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY AKTYWÓW BILANSOWYCH

 

W 2022r. Spółdzielnia nie była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi, w których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.

 

 1. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH, MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

 

W 2022 r. Spółdzielnia nie planowała, ani nie podejmowała, żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika.

 

 

VII. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ ORAZ WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ.

 

W 2022r. Spółdzielnia nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawek ani wiążących informacji akcyzowych.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

 

W 2022r. Spółdzielnia nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.